Pháp Chân Thật - Kim Cang Thừa


GAMPOPA

OSHO

Trungpa

NAROPA

Mahamudra

Kalachakra

Kalachakra II

GiáoLư DaKini

Giáo Lư Bardo

Bồ Tát Hạnh

Tâm Ánh Sáng

TánhGiácLộToànThân

Trí Huệ ThẩmThấu

Con Mắt Băo

Sùng Kính Thầy

Các Vị Chân Sư 

Phô Diễn Tự Tánh

Nh́n Bạn Như Là

Bài Học Yêu Thương

ChuKỳ Ngày-Đêm

Mỗi Ngày

Nói Về Tỉnh Thức

Nỗi Sợ Hăi Căn Để

Những Chữ Vàng

Thực Hành Thế Nào

Tâm Vượt Khỏi
Tử Thần

Thượng Đế
Tại Đây

Giải Thoát
Tự
Nhiên

PHẬT TÂM

Hoang Sơ
Bừng Tỉnh

Dhammapada

Trung Đạo

Nhẹ Nhàng Hướng Về Sự Tỉnh Thức

Những PhụNữ
Trí Huệ

Một Phút Hài Hước

Một Phút Minh Triết

Tử Thư Tây Tạng

Đại Tâm Thức Nghĩ Ngơi

Lối vào Thực Tại

Con Đường TỉnhThức

Chod Mahamudra

Kho Tàng Tâm

Như Một Chúc Thư

Viên Ngọc Như Ư

Luyện Tâm 7 Điểm

Đại Toàn Thiện

Những lời Khai Thị

Lời chân Lư

m Trượng Phu

Sự Tỉnh Thức

Như Một Giấc Mộng

Như Trời - Như Biển

Con Đường Tỉnh Lặng

 Góp Nhặt

Ḷng Bi Bao La

Nghi thức

MOTHER THÉRÉSA

HERUKA VAJRASATTVA

Kim Cang Giới

KỳNguyệnHươngLinh

Cây Giác Ngộ *

Thực Hành
PHẬT PHÁP

 Thơ Văn Mây Trắng

PHẬT GIÁO *

Truyện Ngắn Trên Mạng *

Mục Tham Khảo


Mục Tản Mạn *


Link Liên kết
Thai Cực Quyền


Ḥm Thư Lưu Trữ


Dấu * chỉ đề tài mới & đang

 

 
  Padmasham  
 


Như Một Chúc Thư
Vajrasham

 
 
 

 

 

 


Tăng Trưởng Ḷng Tôn Kính
Tiếng Gọi Thầy Từ Phương Xa

Jamgoen Kantruel

Pháp môn quán tụng bài “Tiếng gọi Thầy từ phương xa ” được mọi người (TâyTạng) biết đến . Ch́a khoá sự an vui chính là ḷng tin . Ḷng tin được xây dựng qua thực hành hạnh xả và sự nhận chân khổ đau . Ḷng tin ấy không phải có thể t́m thấy ở bất cứ nơi nào , nó được sinh ra và nuôi lớn lên trong con tim và tủy năo .

Hăy tụng bài kệ này bằng tất cả ḷng thành kính nhất , bởi v́ bổn sư chúng ta chính là người có đầy đủ trí huệ cuả chư Phật và có đủ khả năng thay thế đức Phật đưa ta vào giải thoát .

Nguyện cầu Thầy ban bố t́nh thương ,
Đức bổn sư từ phụ gia tŕ .

Ngài là kết tinh tam thế Phật ,
Là Pháp tánh chủ thể chân như .
Giáo thọ tăng mang đầy tinh túy ,
Đức bổn sư từ phụ gia tŕ .

Ngài là nguồn từ , là bể ái ,
Ngài là nguồn hai thần lực ấy .
Hương pháp Phật muôn loài thỏa nguyện ,
Đức bổn sư từ phụ gia tŕ .

Phật A Di Đà (Amitabha) xin thương xót ,
Nh́n con từ nhất như pháp giới .
Ngài rộng tay cứu khổ quần sinh ,
Tiếp dẫn về nơi An lạc quốc .
Quán Âm (Avalokiteshvara) nguyện xót thương ,
Nh́n con từ hóa thân quang giới .
Ngài xoa dịu nổi đau sáu cơi ,
Đưa chúng sinh khỏi kiếp luân hồi .

Ngài Liên hoa thủ (Padmacara) nguyện xót thương ,
Ngài nh́n con từ hoa sen báu .
Chúng con khổ đau không nơi tựa ,
Dùng ḷng từ ngài chở che cho .

Thầy Yeshe Tsogyal nguyện xót thương ,
Nh́n con tử hỷ lạc thiên giới .
Ngài giúp chúng sinh đang tạo nghiệp ,
Xa biển khổ quay về bờ giác .

Chư vị ḍng Karma và Terma ,
Nh́n con từ vô phân biệt trí .
Ngài giúp con bẻ gảy buộc ràng ,
Đưa tâm mê trở về tâm giác .

Thầy Trime Oeser nguyện xót thương ,
Nh́n con từ ngũ phương Phật giới .
Ngài giúp con giử măi sơ tâm ,
Đưa con vào trong bốn cảnh thiền .

Độc Tôn Đế Tu (Atisa) nguyện xót thương ,
Nh́n con từ đẩu xuất thiên cung (Tushita) .
Ngài dạy con hưng khởi từ bi ,
Nguồn của pháp không và ai mẫn .

Marpa , Mila và Gampora ,
Nh́n con từ Đại lực kim cang .
Con nguyện thành Đại thủ ấn pháp ,
Con nguyện vào Đại lạc cảnh giới ,
Con nguyện thành tựu chơn không tánh ,
Cùng thể nhập vào Phật Pháp Thân .

Karmapa nguyện xót thương ,
Nh́n con từ tối thắng thiên cung .
Gia bị con thành tựu không pháp ,
Đưa thân tâm vào với ba thân .

Bốn , tám nhánh của ḍng áo vải (Kargue) ,
Nh́n con qua tâm thường quán chiếu .
Giúp con ĺa khỏi tâm mê ám ,
Để kiện toàn ṭa chánh giác ngay .
Xin năm vị tổ Sakya thương xót ,
Nh́n con từ vô phân biệt giới .
Nơi ta bà và nê hoàn bất dị ,
Gia bị con hành tŕ chánh kiến .
Để nơi con hành thiền bất nhị ,
Đủ khả năng đi vào Mật đạo .

Sangpa Kargyue nguyện xót thương ,
Nh́n con từ vô biên Phật giới .
Dạy con hành tŕ bao phương tiện ,
Tự đưa ḿnh vào quả vô sinh .

Thang Tong Gyalpo nguyện xót thương ,
Nh́n con từ vô ngại bi giới .
Gia bị con thành tựu pháp không ,
Gia bị con điều tâm phục khí .

Phadampa Sangye nguyện xót thương ,
Nh́n con thắng thiện pháp giới .
Khắc vào tâm các sự gia tŕ ,
Con nguyện thành tựu mọi duyên lành .

Machik Lapkyi Droenma nguyện xót thương ,
Nh́n con từ vô thượng trí giới .
Gia bị con phá ngă nguồn của mạn ,
Giúp con vào vô ngă vượt tư duy .

Bậc giác Toelpo nguyện xót thương ,
Nh́n con từ ba tạng Mật giới .
Con nguyện không chùn trên Mật đạo ,
Đạt được thân sáng chói cầu ṿng .

Jamyang Khentse Wanpo ,
Nh́n con qua nhị trí viên dung .
Gia bị con phá vô minh ám ,
Đạt tầm nh́n khôn ngăn của trí .

Oesel Trulpe Dorjge ,
Nh́n con từ cầu ṿng ngũ sắc .
Gia bị tẩy sạch khí tâm ,
Đạt thân măi trẻ trong chiếc b́nh .

Padma Do Ngak Linpa ,
Nh́n con từ vĩnh lạc không giới .
Ban cho con tất cả quyền năng ,
Để thành tựu chư giải thoát pháp .

Ngakwang Yoenten Gyatso ,
Nh́n con từ không gian vô ngại .
Lại cũng từ vô ngại thời gian ,
Nguyện phá chấp pháp đi vào chánh đạo .

Loedro Thaye nguyện xót thương ,
Nh́n con qua từ và trí tánh .
Gia bị con nhận muôn loài làm mẹ ,
Để v́ người phát tâm cầu thắng pháp .

Padma Kargyi Wangchuk ,
Nh́n con từ Đại lạc quang giới .
Gia bị con chuyển uẫn thành Trí ,
Xóa bỏ tâm được mất hơn thua .

Tenyi Yungtrung Longpa -
Nh́n con từ đồng nhất pháp giới ,
Nơi ta bà và niết bàn vô dị .
Nguyện ḷng quy ngưỡng vô ngại ,
Nguyện chứng ngộ đồng vào giải thoát .
Đức bổn sư từ phụ gia tŕ ,
Nơi đănh con Ngài hằng ngự trị .
Nguyện ngộ bản tâm vào thân Pháp ,
Nguyện trong kiếp này thành Phật quả .
Ôi ,
Con và chúng sinh trong sáu cơi
Đă mang từ muôn đời bao ác nghiệp .
Ngay trong hiện đời đầy đau khổ ,
Vẫn chưa phát tâm cầu sám hối .
Đức Bổn sư từ phụ gia tŕ ,
Nhiếp phục con hoàn thành tâm xả  .

Mang thân người con luôn uổng phí ,
Măi trầm luân trong sự trói chằn .
Quên tâm Phật quên cầu tinh tấn ,
Nên uổng công thế phát xuất gia .
Đức Bổn sư từ phụ gia tŕ ,
Nhiếp phục con không uổng kiếp người .

Trên cơi đời sinh tử không ngưng ,
Số người đi đến đă không ngừng .
Nay thân con cũng gần hoại diệt ,
Vẫn cầu mong thoát chử vô thường .
Đức Bổn sư từ phụ gia tŕ ,
Nhiếp phục con buông tṛ vô nghĩa .

Khi ra đi con bỏ quên tất cả ,
Lục thân , tài sản cả xác phàm .
Thần thức con mang nhiều uất hận ,
Ai là người thừa hưởng muôn phần .
Đức Bổn sư từ phụ gia tŕ ,
Nhiếp phục con ngộ lư vô thường .

Ôi ,
Tối tăm thay ḷng sợ hăi ,
Ôi ,
Nóng bức vô ngần gió nghiệp .
Vô thường sứ giả chực dẫn hồn ,
Rồi đây con đọa lạc tam đồ .
Đức Bổn sư từ phụ gia tŕ ,
Nhiếp phục con vào tâm cao thượng .

Bao tội ác hằng che dấu kỷ ,
Tội của người con tỉ mỉ nêu .
Đạo đức con không mà dối có ,
Tự lừa đời là bậc chân tu .
Đức Bổn sư từ phụ gia tŕ ,
Nhiếp phục con dẹp tan kiêu mạn .

Kín trong tâm con đầy chấp ngă ,
Mọi tư duy riêng t́nh luộm thuộm .
Luôn tạo tác nhiều điều ác nghiệp ,
Chưa một lần nẽo đạo t́m vào .
Đức Bổn sư từ phụ gia tŕ ,
Nhiếp phục con xua đi tự măn .

Chút thị phi làm con ai lạc ,
Lời trách hờn dậy lửa sân si .
Nh́n người con không sanh từ mẫn ,
Họ vẫn chờ con cứ lặng đi ,
Đức Bổn sư từ phụ gia tŕ .
Nhiếp phục con đưa tâm vào đạo .

Nắm chặt ta bà con hoan hỷ ,
Đâu niết bàn kề áo cạnh cơm .
Tham vọng tuôn tràn theo ngoại cảnh ,
Quên mất tâm rong ruổi đường đời .
Đức Bổn sư từ phụ gia tŕ ,
Nhiếp phục con buông đời tục lụy .

Chút khổ đau thân tâm đă ngại ,
Nhưng vẫn gây bao nghiệp bàng sinh .
Gương nhân quả hằng ngày biểu hiện ,
Con chẳng màng nghiệp ác măi đời trao .
Đức Bổn sư từ phụ gia tŕ ,
Nhiếp phục con rơ đường nhân quả .

Thân thù hai thứ thương và ghét ,
Thiện ác , phải không đều phân biệt .
Hôn thùy trạo cử không hề dứt ,
Tâm chỉ sáng theo phường thế tục .
Đức Bổn sư từ phụ gia tŕ ,
Nhiếp phục con quên thù xóa hận .

Tướng là tu nhưng tâm xa pháp ,
Trong trói chằn của những đam mê .
Con rắn độc chực chờ cơ hội ,
Lúc lăng xao hiển hiện tà tâm ,
Đức Bổn sư từ phụ gia tŕ ,
Nhiếp phục con điều tâm dưỡng khí .

Nghiệp tự thân nào đâu dễ thấy ,
Tướng là tăng tâm đạo ác hành .
Trong đắm say duyên bao nghiệp dữ ,
Những nghiệp lành dẫu cố chẳng sinh .
Đức Bổn sư từ phụ gia tŕ ,
Nhiếp phục con ngộ về ác nghiệp .

Thời gian qua con gần cửa tử ,
Tháng ngày trôi đời lắm khổ đau .
Sống bên thầy tâm con xa vợi ,
Bạn đồng tu con đều quên lăng .
Đức Bổn sư từ phụ gia tŕ ,
Nhiếp phục con hàng phục ngu si .

Quy y phát nguyện cùng thiền quán ,
Những phép tu máy móc thực hành .
Trong tâm đâu bóng của từ bi ,
Đâu quy kính những người mộ đạo .
Đức Bổn sư từ phụ gia tŕ ,
Nhiếp phục con nhập vào Phật pháp .

Muôn khổ đau gốc ái nhiễm sinh ,
Chỉ ḷng từ thường sinh Phật trí
Con phát tâm Bồ đề tự kỷ
Chẳng lợi ḿnh lại hại tha nhân ,
Đức Bổn sư từ phụ gia tŕ ,
Nhiếp phục con chúng sinh chỉ một .

Phật hiện tiền ấy Đức bổn sư ,
Bao giáo lư người hằng dạy bảo .
Tâm chẳng toại chí liền thối chuyển ,
Tâm chẳng kính xem thầy như tục .
Đức Bổn sư từ phụ gia tŕ ,
Nhiếp phục con giử ḷng quy kính .

Tâm là Phật nhưng hằng quên lăng ,
Ư phàm phu thân Pháp ẩn tàng .
Phép vô sinh đâu nào đă trụ ,
Chân thật tánh con lại sinh nghi .
Đức Thích ca từ phụ gia tŕ ,
Nhiếp phục con cho tâm bừng sáng .

Vô thường pháp con thường lẫn trốn ,
Pháp Phật mầu con đă ĺa xa .
Nghiệp vào thân đâu nào thấu triệt ,
Định niệm chánh chân con đây chẳng nhập .
Đức Bổn sư từ phụ gia tŕ ,
Nhiếp phục con sâu dần chánh định .

Ví nghiệp ác với đời mạt pháp ,
Nhận khổ con vô thỉ đă gây .
Theo bạn dữ đi vào tà vạy ,
Chạy theo đời tu tập chẳng chuyên .
Đức bổn sư từ phụ gia tŕ ,
Nhiếp phục con pháp bảo viên dung .

Nhiếp phục con hành tâm bi mẫn ,
Nhiếp phục con dẹp điều vô vị .
Nhiếp phục con trực nhận vô thường ,
Nhiếp phục thấy rơ nghiệp nhân  .

Nhiếp phục con phá tan chướng đạo ,
Nhiếp phục con thường hành tinh tấn .
Nhiếp phục con chuyển ác thành duyên ,
Nhiếp phục con ĺa xa ác nghiệp .

Nhiếp phục con tâm hằng quy kính ,
Nhiếp phục con trực ngộ tánh chân .
Nhiếp phục con nhận chân pháp tánh ,
Nhiếp phục con thành Phật một đời .
Đức Bổn sư từ phụ gia tŕ ,

Ngài là chủ của vạn pháp môn .
Hướng về ngài ḷng con quy ngưỡng ,
Con hèn hạ không nơi nương gởi ,
Chỉ nơi ngài con đă quy y .
Nhiếp phục con tâm Ngài như nhất

Trở về đầu trang


Hăy lên cao với hành vi
Để xuống thấp trong quan niệm .


Con kính lễ ,
Bậc Đạo Sư ,
Chư Phật Đà ,
Đạt Ma ,
Tăng Già ,
Bổn Tôn ,
Dakas ,
Dakinis ,

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ ,
Phiền năo vô tận thệ nguyện đoạn .
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ,
Phước trí vô cùng thệ nguyện tu .
Như lai vô số thệ phụng sự ,
 Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành
.


NHƯ MÔT CHÚC THƯ 
Một Giải Pháp Cho Vấn Đề Cuộc Sống

Con kính lễ ,
Chư Phật Đà - Tăng Già Bổn Tôn –
Daka – Dakini .

Con kính lễ vô cùng các Đạo Sư trong ba thời .
Con kính lễ , với ḷng tin tuyệt đối ,
Vào sứ mệnh cao cả của ḍng truyền thừa vĩ đại .
Những lời con viết ra đây vốn không phải của con ,
Con chỉ là một con chó già hôi hám ,
Sống đơn độc giữa những cảm xúc vô hồn trong cuộc sống .
Tuyệt đối con không có một cái ǵ ,
Không có một việc ǵ để làm hay không làm .
Con chỉ biết sống cho trọn hết những nghiệp trong đời nầy ,
Bởi mong rằng;
Có một chút ư nghĩa nào đó trong khoảng đời c̣n lạị ,
“ Sống là trọn nghiệp thế gian nầy ” .

*
Như một giấc mộng ,
Ĺa khỏi mộng nhưng vẫn nằm trong mộng .
Trong mộng mị gây nhiều nghiệp chướng ,
Được truyền từ quá khứ đến hiện nay -
Và tiếp tục truyền trao trong đời tới ,
Trong quá khứ con gây nhiều tội lỗi .
Nên giờ nầy cứ măi trầm luân ,
Bó quanh thân những sợi xích thằng ;
Bởi ư niệm của thân và lời nói .

*

Như giấc mộng trong cơn mộng ảo ,
Ĺa bỏ mộng nhưng vẩn nằm trong mộng .
Mộng trong giấc ngủ phút giây ,
Trong giấc thức , mộng miệt mài trôi nổi .
Trong giấc ngủ mộng kia rời được ,
C̣n mộng trong giấc thức sao rời .
Trong cơn gió nghiệp tơi bời ,
Vẳng nghe mộng mị gọi mời u mê .

*

Con kính lễ các đạo sư trong cả mười phương ba thời ,
Con kính lễ với ḷng tin tuyệt đối ;
Trong sứ mệnh cao cả của ḍng truyền thừa vĩ đại .
Những lời con viết ra đây không phải của riêng con ,
Mà trong nhận thức toàn diện sự mê lầm của thân - lời – ư .
Con là kẻ lỗi lầm không nơi nương tựa ,
Lê tấm thân vật lư gần hoại diệt -
Vấy bẩn bức tranh toàn diện của pháp giới tịnh thanh .

*

Những lời con viết ra đây vốn không phải của con ,
Con là kẻ già nua đơn độc .
Đứng ngơ ngác giữa mộng mị cuộc đời ,
Đứng ngơ ngác giữa tiếng rít kinh hoàng ;
Của gió nghiệp tạo từ vô thủy .
Trong gió nghiệp thêm nhiều tội lỗi ,
Bởi vô minh nên nhận thức sai lầm .

*
Con kính lễ các Đạo Sư trong mười phương ba thời ,
Con kính lễ các Ngài với ḷng sùng mộ vô bờ .
Ngọn hải đăng rực rỡ của Trí Huệ và Đại Bi ,
Là mẩu mực sống của giác ngộ tuyệt đối .
Ánh sáng tuyệt đối ,
Mặt trời rực rỡ xua bóng tối vô minh .

*

Những lời con nói ra đây vốn không phải của con ,
Con không có ǵ cả -
Con không có một chút hiểu biết nào .
Tuyệt đối con không có cái ǵ để làm hay không làm ,
Có được chăng ;
Chỉ là những u mê tăm tối -
Chứa đựng trong lớp vỏ gần hoại tan cấu trúc .

*

Những ǵ con nói đây là do yêu cầu của Pháp Minh ,
Người bạn đường gần gũi ;
Hỗ trợ con những lúc khốn cùng .

Những ǵ con nói ra đây ,
Do yêu cầu của Pháp Tánh - Như Lư - Như Huyền .
Những bạn đường thân thiết ,
Hỗ trợ con xây thế giới ảo trong trường Đại Mộng .
Biết rằng ảo họ vẫn hết ḷng như thực ,
Vẫn nhiệt tâm trong giấc mộng ngắn dài .
Những lời con viết ra đây do sự cảm thông ,
Với Pháp Nguyên - Như Trí cùng PhápThiện -
Vẫn c̣n tin vào cái thực của ảo ảnh hư không .

*

Con viết ra đây –
Những lời không phải của riêng ai ,
Mà từ sự sót xa trong tâm khảm .
Bằng từ sự yêu thương vô cùng tận ,
Đến những người kề cận bây giờ .
Đến những người kề cận của ngày sau ,
Và kề cận những người trong đời tới .
Đang ngủ vùi trong giấc thức vô minh ,
Vẫn ngủ vùi trong mộng mị trường hành ;
Và vùi vẫn trong cơn mê dài ngắn .

*

Con kính lễ các Đạo Sư trong cả mười phương ba thời ,
Con kính lễ các Ngài như đứa con thất lạc .
Xa quê hương thèm khát sự yêu thương ,
Cha mẹ của con - Đức Bổn Sư Từ Phụ .
Con kính lễ trong ṿng tay êm ái ,
Với môi hôn tràn ngập yêu thương .

*

Những lời con nói không phải của riêng con ,
Mà trong nhận lảnh nghiệp lực của tâm yêu thích .
Cảm xúc khởi từ cảm thọ sáu giác quan ,
Của cảm giác thói quen ghi nhớ .
Con chỉ là con chó già ghẻ lở bị đồng loại chối từ ,
Nên tuyệt đối con không có ǵ để làm hay không làm .
Không có ǵ để hối hận khổ đau ,
Chỉ nh́n ngắm bên đường cơn mộng ảo .

*

Những ǵ con viết ra đây ,
Bởi những người con đă khổ đau .
Bởi những người v́ con đau khổ ,
Bởi những người con yêu thương v́ nghiệp lực .
Bởi đam mê trong quá khứ trói chằng ,
V́ vóc dáng , v́ nụ cười , v́ ánh mắt .
V́ nụ hôn ve vuốt ái ân ,
V́ cảm giác được bản năng ghi nhớ .

*

Con kính lễ các Đạo Sư trong cả mười phương ba thời ,
Con kính lễ các Ngài như đứa con trở về từ địa ngục .
Do sân hận , phiền năo , độn si ,
Do oán thù , dèm xiễm , chê bai ;
Do khinh rẻ những người đồng đạo .

*

Những ǵ con viết lại đây chẳng qua là bản ngă ,
Tạo nên con vị kỷ hăm giam .
Những ǵ con nói ra đây để được xin những lời tha thứ ,
Từ những người thù hận ghét ghen .
Từ những người oán trách hiện tiền ,
Từ ác cảm của những người gặp gở .
Đó chẳng qua những việc con làm trong quá khứ ,
Nên xin người nghe con sám hối thật ḷng ,
Nếu chưa đủ xin người đầy đọa ,
Tấm thân tàn cho đủ số vô minh .

*

Những ǵ con viết lại đây như một lời tŕnh tự ,
Cho những người thương yêu và cho sự yêu thương .
Cho những ǵ con cần làm trọn vẹn ,
Những tác nhân nghiệp quả chầy lâu .
Nói như thế ,
Nhưng làm sao cho đủ ,
Bởi v́ nhân nghiệp quả gây nên .
Từ vô số đă biến hằng sa số ,
Chẳng thể nào bằng sự tích thiện cỏn con -
Hóa giải được những khổ đau con đă tạo .

*

Những lời con để lại đây ,
Như sự phát lồ sám hối .
Đến Chư Phật Đà ;
Tăng Già Bổn Tôn – Daka – Dakini ,
Đến Padmasambava ;
Đến Đạo Sư Kim Cang Tát Đơa ,
Đến các Đạo Sư trong cả mười phương ba thời ,
Con kính lễ trải ḷng sám hối .

*

Những lời con để lại đây ,
Như sự phát lồ sám hối .
Đến những người con tạo những tội lỗi ,
Đến quỷ thần của cơi vô minh .
Đến oan hồn vất vưởng chẳng nơi nương ,
Và đến cả muôn loài trong pháp giới .

*

Những lời con để lại đây ,
Như sự phát lồ sám hối .
Đến từng con côn trùng nhỏ bé ,
Kể cả từng sinh vật đơn bào .
Đến những loài chưa hóa hiện ,
Đến từng loài thực vật cỏ cây .
Cả gổ đá những vật vô tri giác ,
Mà con đă cố hay vô t́nh xúc phạm .
Hoặc chưa từng xúc phạm ,
Con điều trải ḷng sám hối xin sự thứ tha -
Xin tất cả rủ ḷng bi mẫn mà thứ cho tội lỗi .
“ Sống là trọn nghiệp thế gian này ” . .


Kỷ Dậu
29 tháng 11
HUYỀN ÂN .

Trở về đầu trang


Hăy lên cao với hành vi
Để xuống thấp trong quan niệm .


Con kính lễ ,
Bậc Đạo Sư ,
Chư Phật Đà ,
Đạt Ma ,
Tăng Già ,
Bổn Tôn ,
Dakas ,
Dakinis ,

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ ,
Phiền năo vô tận thệ nguyện đoạn .
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ,
Phước trí vô cùng thệ nguyện tu .
Như lai vô số thệ phụng sự ,
 Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành
.


c
 

 


Vajrabhaivara Mandala

 

 


THIỀN ĐỊNH TỊNH HÓA – KIM CANG TÁT ĐƠA
( VAJRASATTVA )

( Viết lại theo ư của Thubten Zopa )

Không một quan trọng nào lớn và quan trọng hơn ,
Ngoài việc Thiền Định Vajrasattva và thực hành tŕ tụng .
Quan trọng cho chính ai đă cả tin ,
Vào cuộc đời và tấm thân vật lư nầy là thật .
Sự tŕ tụng quan trọng biết bao ,
Nhất là , khi chúng ta chưa tịnh hóa ,
Tất cả chướng ngại của nghiệp bất thiện .
Và sai lầm biết bao khi nói rằng :
“ Tôi không hề làm điều ǵ bất thiện .
Kể cả trong ư nghĩ ,
Cho nên cần ǵ sự tŕ tụng và Tịnh Hoá ” .

Bạn có chắc ḿnh không sai lầm ? ,
Bạn có chắc ḿnh không ích kỷ ? .
Bạn có chắc ḿnh không c̣n tâm bi lụy ? ,
Bạn có chắc ḿnh đă ĺa tâm thức nhị nguyên? .
Bạn có chắc đă chuyển hoá thức tri vụn vặt ,
Đă trở về trạng thái nghĩ ngơi .
Như vào lúc ta chưa ;
Được tạo thành trong chuyển hóa .

Bạn có chắc tâm thức không hề mê lầm ,
Bởi si mê , tham luyến và sân hận ? .
Bạn có chắc rằng ;
Không c̣n rơi vào mười bất thiện nghiệp ,
Của thân , lời và ư ? .
Bạn có hiểu mười bất thiện nghiệp ,
Được tạo tác bởi :


Thân có ba ;

Sát , Đạo , Dâm .

Ngữ có bốn ;

Nói dối ,
Nói tổn thương người khác ,
Nói xấu ,
Nói tầm phào .

Ư có ba ,

Thèm khát ,
ư xấu và tà kiến .

Có bao giờ bạn rơi vào một trong những điều vừa kể ,
Không chừng chẳng phải một mà c̣n hơn thế nữa .

Theo luật tự nhiên ,
Chư Phật thường thuyết giảng .
“ Nếu làm tổn thương người khác ,
Không ǵ khác hơn làm tổn hại chính ḿnh ” .
Sự tổn thương không chỉ dành riêng cho thân vật lư ,
Mà c̣n phá vở sự sáng trong ;
Niềm hỷ lạc của tâm thức nghĩ ngơi .
C̣n phá vở cân bằng Mandala của ḿnh và người khác ,
Và làm rối loạn môi trường chung quanh và pháp giới .

Sự bất ổn ;
Là do tâm thức con người ,
Sự bất ổn ;
Là do tâm thức con người rối loạn ,
Sự rối loạn tâm thức làm cho pháp giới chấn động .
Thế lại oán trách thế gian không yên ổn ,

“ Xin nguyện tâm thức con người an b́nh .
Cho hoà b́nh có thật trong thế giới nầy ,
Và tơa khắp vủ trụ hằng sa ” .

Sự vận hành rối loạn ,
Là do tâm thức chúng ta .
Rơi vào chiều xoáy ly tâm lực ,
Nếu đi vào chiều xoáy hướng tâm .
Sự vận hành chỉ có một việc là vận hành ,
Có nghĩa vận hành và vận hành như nhau .
Có nghĩa cúng dường xong Mandala vũ trụ ,
Có nghĩa muốn được yêu thương ,
Ta phải biết thương yêu .

Sự yêu thương không phân biệt ,
Giữa đối tượng này hay đối tượng khác .
Sự yêu thương là bỏ nghi ngờ và ḷng nghi kỵ ,
Sự yêu thương không đ̣i hỏi đáp đền trở lại .
Sự yêu thương xa ĺa tâm vị kỷ ,
Sự yêu thương ngập tràn Hỷ Lạc Tánh Không .

Yêu thương để yêu thương chứ không ǵ khác ,
Yêu thương thể như ḿnh chưa được yêu thương .
Hăy yêu thương - giúp đở và làm lợi ích cho người ,
Để chợt thấy ḷng ḿnh ngập tràn hỷ lạc .

Đừng sợ mất mát –
Những ǵ thuộc vật chất .
V́ cuối cùng nó vẫn mất đi ,
Không cách này th́ cũng bằng cách khác .

Cái bạn cần sợ mất mát ,
Không c̣n được thương yêu cho dù ḷng mong muốn .
Cái bạn cần sợ nó mất đi ,
Chính là sự quân b́nh của Mandala Pháp giới .
Là tâm thức tiếp tục rơi vào vụn vặt ,
Là xa ĺa tỉnh lặng như nhiên .

Không ǵ giản dị hơn là luật nhân quả ,
Hận thù sẽ được thù hận .
Yêu thương sẽ được yêu thương ,
Và tỉnh lặng sẽ đi vào bản thể .

Thế nên hăy xa ĺa sự vụn vặt của thức tri ,
Sẽ đương nhiên trong trạng thái như nhiên .
Như thế đó chư Phật thường dạy bảo ,
Các thánh hiền vẫn thế làm theo .
C̣n chúng ta bao giờ từ bỏ ,
Để thực hành tịnh hóa ác nghiệp đẳng đeo .

Thực hành tịnh hóa Vajrasattva ,
Có năng lực mạnh hơn ác nghiệp .
Chở che trong những trải nghiệm khó khăn ,
Sự tạo tác quả và nhân bất thiện nghiệp .

Là phương pháp duy nhất và quan trọng nhất ,
Cho tất cả những khó khăn trở ngại .
Và thực sự vô cùng cần thiết ,
Cho những người ,
Quyết tin vào mỗi một kiếp sống nầy .

Thực hành tịnh hóa ,
Mới có thể học hỏi những điều mới lạ ,
Về thực tại cuộc sống ;
Hay bản tánh tất cả mọi hiện tượng .
Những triết thuyết và những chủ đề mới mẻ ,
Phù hợp với ư nghĩa hiện tại của nhân sinh .
Vượt khuôn sáo lối ṃn xưa củ ,
Nh́n nhận ra những phẩm tính khả thi .
Kinh nghiệm được hạnh phúc tạm thời hay tối hậu ,
Cái nhỏ nhoi tạm bợ của cấu trúc vật lư mong manh .

Khi nói về sự trưởng thành tâm thức ,
Là nói về sự thực hành ,
Tịnh hóa của Kim Cang thừa vĩ đại .
Như Đức Văn Thù đă từng dạy bảo ,
Cách thực hiện hoá nhanh chóng con đường giác ngộ ,
Không ǵ khác hơn là ba việc phải làm xong :

- Thực hành Tịnh hóa và tích lũy công đức .

- Chú tâm cầu nguyện đến Đạo Sư .

- Tích lũy công đức trên con đường giác ngộ .

Nói như thế có nghĩa ǵ hơn ,
Việc thực hành ư nghĩa các vấn đề trọng đại .
Quy y - Cúng dường - Sám hối và Hồi hướng ,
Để Tịnh Hóa các chướng ngại che ám tâm ta .
Của khổ năo , tai ách , tật bệnh và bất thiện nghiệp .

Hăy quy y , lễ lạy và bái sám ,
Hăy cử hành nghi lễ ;
Như lúc nào Tam bảo cũng hiện tiền nơi trước mặt ,
Hăy cử hành lễ bằng cả con người và ư nghĩ .
Phật hiện tiền như thể một người thân ,
Các tùy tùng thị giả quanh ngài đều măn nguyện .
Mĩm miệng cười tỏa ánh sáng vô biên ,
Măn pháp giới và thu vào chủng tự nơi tim .
Trên ṭa sen đỉnh đầu con ngài ngự ,
Ánh sáng từ tim ngài ban phát .
Xuống tim con ,
Con ḥa nhập với ngài ;
Tất cả sẽ đồng vào hư không nền tảng .
Chớ quy y như hạng người tùy tiện ,
Mua thông hành vào cơi Phật tịnh thanh .
Cửa giải thoát không hề rộng mở ,
Cho loại người ngu xuẫn dối quanh .

Cúng dường pháp là điều không thể thiếu ,
Cho phẩm vật chính là điều hệ trọng .

Phải tinh sạch và nhất là hợp pháp ,
Không do trộm hay cướp đoạt của người .
Không gợi ư ;
Không bày tṛ dụ dỗ ,
Không độc hại ;
Hay được tạo bởi ác tâm .
Mà phải từ tấm ḷng tha thiết ,
Như con thơ dâng hiến mẹ hiền .
Những sáng trong , đầy những thơ ngây ,
Và mềm dịu , nhẹ nhàng nhưng trang trọng .

Phẩm vật phải được rửa bằng ḷng từ ái ,
Được nâng niu bằng phẩm chất trắng trong .
Được trưng dọn trong không gian nghệ thuật ,
Rất đơn giản nhưng trang nghiêm trong vẻ đẹp .
Của tấm ḷng con trẻ hiến dâng ,
Rồi Tịnh hóa trong ba luân vô niệm .

Nghiệp tích tập nhiều đời nhiều kiếp ,
Cũng đều do Thân - Ngữ - Ư gây nên .
Cũng đều do chúng ta nhầm lẫn ,
Nhận lấy thực những điều không thực ,
Của giác quan mang lại cho ta .
Những cảm xúc h́nh thành cảm giác,
Được ghi vào kư ức tàng thư .

Hăy Sám Hối chúng bằng Tịnh Hóa ,
Của con đường Kim Cang thừa vĩ đại .
Bằng cách tụng Thần Chú Trăm Âm ,
Của Bồ Tát Kim Cang Tát Đơa .
Hay tŕ tụng chân ngôn ngắn gọn ,
Om Vajrasattva Hum .
Hai mươi mốt lần liên tục trong ngày ,
Sẽ ngăn chặn những điều bất thiện .
Và Tịnh hóa những điều tiêu cực ,
Của thân tâm trong nhiều kiếp bợn nhơ .

Mong rằng bất cứ ai -
Bất kỳ ai ở nơi đâu ,
Cho dù trong bất cứ thế giới nào .
Nghe những lời nầy ,
Đều có được cảm hứng đi trên con đường Tịnh Hoá .
Để thực hành những pháp tu và ẩn tu ,
Của Vajrasattva - Kim Cang Tát Đơa .
Đều được hướng dẫn bởi ḷng bi –
Của các Đạo Sư Kim Cang Thừa vĩ đại .


Nhất là với tấm ḷng từ ái -
Của Lama Thubten Yeshe ,
Các ngài sẽ giúp chúng ta giải thoát .
Khỏi nghiệp bất thiện nhiều kiếp đọa đày ,
Nhiều khổ đau trong các cơi thấp .
Cũng như trong các cơi người , trời ,
Và dẫn dắt chúng ta trên con đường toàn giác .
Mong những lời chúc lành đến cho những ai ,
Những ai thấy , nghe , tiếp xúc hay nhớ lại .
Thậm chí chỉ nói hoặc nghĩ về pháp về pháp Vajrasattva ,
Con đường Tịnh hóa vô song –
Của Kim Cang Thừa vĩ đại .
Sẽ không bao giờ sinh vào cơi thấp ,
Và trở lại làm con người hoàn hảo .

Gặp được Thiện Tri Thức Đại Hạnh của Đại Thừa .
Đầy đủ những phẩm tính thực hành ,
Tịnh Hóa Vajrasattva trong mỗi ngày .
Và mau chóng thành tựu trạng thái giác ngộ ,
Của Đạo Sư Kim Cang Tát Đơa .

Mong mọi sự điều tốt lành toàn thiện ,
Mong ḥa b́nh có thật trong thế giới này ;
Và phổ khắp toàn thể vũ trụ hằng sa .

Chuong ke tiep


 

Trở về đầu trang

 
 

Webmaster@maytrang.org