Pháp Chân Thật - Kim Cang Thừa


GAMPOPA

OSHO

Trungpa

NAROPA

Mahamudra

Kalachakra

Kalachakra II

GiáoLư DaKini

Giáo Lư Bardo

Bồ Tát Hạnh

Tâm Ánh Sáng

TánhGiácLộToànThân

Trí Huệ ThẩmThấu

Con Mắt Băo

Sùng Kính Thầy

Các Vị Chân Sư 

Phô Diễn Tự Tánh

Nh́n Bạn Như Là

Bài Học Yêu Thương

ChuKỳ Ngày-Đêm

Mỗi Ngày

Nói Về Tỉnh Thức

Nỗi Sợ Hăi Căn Để

Những Chữ Vàng

Thực Hành Thế Nào

Tâm Vượt Khỏi
Tử Thần

Thượng Đế
Tại Đây

Giải Thoát
Tự
Nhiên

PHẬT TÂM

Hoang Sơ
Bừng Tỉnh

Dhammapada

Trung Đạo

Nhẹ Nhàng Hướng Về Sự Tỉnh Thức

Những PhụNữ
Trí Huệ

Một Phút Hài Hước

Một Phút Minh Triết

Tử Thư Tây Tạng

Đại Tâm Thức Nghĩ Ngơi

Lối vào Thực Tại

Con Đường TỉnhThức

Chod Mahamudra

Kho Tàng Tâm

Như Một Chúc Thư

Viên Ngọc Như Ư

Luyện Tâm 7 Điểm

Đại Toàn Thiện

Những lời Khai Thị

Lời chân Lư

m Trượng Phu

Sự Tỉnh Thức

Như Một Giấc Mộng

Như Trời - Như Biển

Con Đường Tỉnh Lặng

 Góp Nhặt

Ḷng Bi Bao La

Nghi thức

MOTHER THÉRÉSA

HERUKA VAJRASATTVA

Kim Cang Giới

KỳNguyệnHươngLinh

Cây Giác Ngộ *

Thực Hành
PHẬT PHÁP

 Thơ Văn Mây Trắng

PHẬT GIÁO *

Truyện Ngắn Trên Mạng *

Mục Tham Khảo


Mục Tản Mạn *


Link Liên kết
Thai Cực Quyền


Ḥm Thư Lưu Trữ


Dấu * chỉ đề tài mới & đang

 

 
  Padmasham  
 

 

 
 
 

 

HĂY XUỐNG THẤP TRONG QUAN NIỆM
ĐỂ LÊN CAO VỚI HÀNH VI    

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ,
Phiền năo vô tận thệ nguyện đoạn .
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ,
Phước trí vô cùng thệ nguyện tu .
Như lai vô số thệ phụng sự ,
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành .

VIÊN NGỌC NHƯ Ư CỦA
SỰ HỒI HƯỚNG

( Lời truyền khẩu của Padmasambhava , Tsogyal ghi chép và cất dấu .)
Trích những lời khai thị của đức Liên Hoa Sanh
Trên con đường Đại Toàn Thiện

Phương pháp hồi hướng thượng căn nhiều vô số ,
Bất cứ công đức nào con đă tích lũy ,
Sẽ tích lũy , hay công đức con đang hoan hỷ .
Hăy hồi hướng về Vô Thượng Vô Biên .

NAMO GURU DEVA DAKINI HUM .

Con kính lễ ,
Bậc đạo sư , Chư Phật Đà , Bổn Tôn , Dakas , Dakini .
Lành thay , hoan hỷ thay ! .
Quyết định Hồi Hướng các thiện căn ,
tạo ra nhiều lợi lạc của một người hướng về
Trạng thái Giác Ngộ Vô Thượng Vô Biên .
Nhưng để cho điều này được hoàn thành ,
Điều quan trọng vẫn nằm trong ba yếu tố :
- Công đức được hồi hướng .
- Người nhận .
- Và ư tưởng hồi hướng .
Đối với người thực hành Mật Thừa ,
Vị thầy được xem là ruộng Công Đức Thanh Tịnh .
Là người được nghĩ tưởng trước tiên ,
V́ vị Thầy là người chỉ rỏ cái ǵ là Phật tánh .
Dẫn dắt ta vào Đạo Lộ Quang Vinh .
Thế nên , lúc bắt đầu của bất kỳ dâng cúng nào ,
Hăy để qua một bên mọi sự dâng cúng khác.
Để khởi đầu dâng cúng đến Thầy con .
Bởi v́ làm vui ḷng ngài ,
Con sẽ đạt đến sự thành tựu ;
Trạng thái cao cả nhất của Toàn Giác.

Tăng già , được xem là Phước Điền Thanh Tịnh ,
Là kho tàng của mọi giáo lư con theo .
Là người mở toan cánh cửa ,
Đưa con vào Trí Huệ bao la .
Nhữnh vị vốn là Thành viên của Tăng đoàn ,
Là đại diện cho Tăng già Thanh Tịnh .
Được hưỡng theo những sự cúng dường của cả Nhân - Thiên ,
Thế nên con phải chân thành dâng cúng .
Trong ư nghĩa tổng quát ,
Tam bảo được xem là Phước Điền Thanh Tịnh .
V́ thế khi con hướng về Tam Bảo ,
Là hướng về sự thanh tịnh tuyệt đối của Tánh Không .

Không có bậc thầy nào - như Phật ,
Không có sự bảo hộ nào - như Pháp .
Không có ruộng phước nào - như Tăng ,
Như thế con cần sự dâng cúng cho Tam Bảo .

Lúc con theo các Thừa thấp ,
Cánh đồng cao quư là Vô Thượng .
Như khi gieo giống trong cánh đồng tuyệt hảo ,
Cẩn thận nuôi dưỡng chúng bằng : phân bón , vun , xới
.
Bấy giờ hoa quả , ngủ cốc sẽ dồi dào tươi tốt ,
Giống như thế -
Quả sẽ được nhân lên nhiều lần ,
Nếu cách đồng Phước Đức được Thanh Tịnh .

Khi con theo các thừa cao ,
Nh́n những người nhận ở địa vị thấp kém .
Nâng đỡ những người tàn tật , bị khước từ ,
Không thân nhân bè bạn ,
Những người tuyệt vọng cô đơn .
Bệnh hoạn và tàn tật ,
Người già ốm yếu, giác quan hư hỏng .
Người nghèo khó đói cơm –
Và hành khất lê thân tàn ḍ dẩm lang thang .
Là Bồ tát con cần nâng đỡ ,
Những con người không một kẻ chở che .
Như thế đó chư Phật thường dạy bảo ,
Con cũng cần như thế để làm theo .

Với những người thọ nhận là Thanh Tịnh ,
Cho dù là thấp hoặc cao .
Đồ vật mà con dâng cúng - có thực ,
Hay được tạo ra từ tâm thức .
Do người nhận ở địa vị cao hơn ,
Với mây đồ cúng không ǵ sánh của đức Phổ Hiền .
Có thực và do Tâm biến hoá ,
Bao la và tràn đầy không gian Thanh Tịnh .
Con dâng cúng ngài. Với cả Đại Dương dâng cúng ,
Bên ngoài , bên trong, bí mật và như như .

Khi bố thí những món dùng cần thiết ,
Chúng không bị tà hạnh và tà mạng nhiễm ô .
Hăy cho những người nhận là bậc thấp ,
Bằng sự cúng dường bốn thứ .
Phẩm vật không phải của thường trụ ,
Hay của từ trộm cướp .
Và không hại cho bất cứ lănh vực nào ,
Mà phải là thứ quí giá , vui thích và tốt nhất .
Đó là thứ mà con cần dùng đến ,
Để giúp đở người tàn tật đói nghèo .
Với bốn loại cúng dường ,
Thực phẩm dự trữ , thứ đẹp nhất .
Những không phải là những vật ,
Có lẫn tà hạnh hay vũ khí .
Cũng không phải từ vật thực bị ô nhiễm ,
Bởi kiếm được từ phẫm tính bất tịnh .

Tự thúc đẩy con theo lối này ,
Với thái độ Thanh Tịnh trong Phước Điền Thanh Tịnh .
Làm phát sinh ḷng kính yin vào các người trên ,
Và ḷng Bi cho các người ở dưới .
Như thế là sáng danh Tam Bảo ,
Hiện diện trong Tâm Thức Giác Ngộ hoàn thành .

Thúc đẩy bằng niềm tin và ḷng thương xót ,
Cúng dường người –
Trong trạng thái thức ngộ Tánh không .
Hướng dẫn bởi Hồi Hướng và Thệ Nguyện ,
Và niệm bằng cách không ư niệm hoá ba luân .

Là ư niệm không ư niệm về
,
Chủ thể , đối tượng và hành động .
Hay ư niệm không ư niệm về ,
Người cho kẻ nhận và vật cho .

Khi có một thái độ Thanh Tịnh ,
Đối với mọi vật Thanh Tịnh .
Hăy cúng dường vật tốt nhất ,
Và hồi hướng chúng về trạng thái của  -
Thừa Vô Thượng Vô Biên .
Đóng dấu ấn bằng cách không ư niệm hoá ba luân ,
Sự Hồi Hướng  này sẽ được xem là siêu tuyệt nhất .


Sự tích lũy công đức ,
Được tạo ra như thế nào với đối tượng liên quan .
Phẩm vật và thái độ hồi hướng ,
Những công đức này, được hồi hướng cái ǵ .
Và chúng được hồi hướng –
Cho nguyên nhân và cứu cánh nào .

Đức Phật dạy:
Bồ tát, hồi hướng công đức hay thiện căn ,
Về trạng thái Toàn Giác Viên Măn .
Không phải về ,
Trạng thái Thanh Văn , Bích Chi Phật
” .

Như thế con hồi hướng ,
Đến nguyên nhân cho sự đắc quả Toàn Giác .
Trạng thái Phật Tánh biết tất cả ,
Như cách thức mà các đạo sư đă từng hồi hướng .
Như cách thức các bậc Đại Thành Tựu đă từng hồi hướng ,
Trong quá khứ , Trong hiện tại , Kể cả vị lai .
Những vị thấu rơ trạng thái bản nhiên của cái thấy ,
Là đệ tử trong Đại Định sở hữu Tâm Giác và Đại Bi .
Án chứng các dấu hiệu của mọi siêu xuất ,
Những Thiện tri thức cao cả như vậy .
Là những bậc thầy siêu việt ,
Để cho con hồi hướng công đức tựu thành ” .

Tốt nhất  con cần gặp một vị Thầy như thế ,
C̣n không thể -
Th́ có thể theo lời dạy bảo sau đây :
Với người nào có đức tin và quyết tâm tối thượng .
Phật sẽ hiện tiền như thể một người thân ,
Và vào đúng thời gian .
Trăng non , trăng tṛn và ngày mùng 8 ,
Hăy hồi hướng thiện căn .
Trong sự hiện diện của Tam Bảo vẹn toàn ,
Hoặc hồi hướng trước điện thờ Tam Bảo ” .

Tiếp theo ,
Sự hồi hướng sẽ được làm cho ai đó ,
Con chớ nên hồi hướng -
Cho nhất định chỉ có một người .
Mà phải toàn tất cả chúng sanh ,
Mà đầu hết là cho một người đại loại
.
Tên của người mà sự hồi hướng được làm cho ,
Dù trực tiếp hay là trong gián tiếp .
Chỉ làm v́ lợi ích của chúng sanh ,
Chỉ làm cho tất cả chúng hữu t́nh .
Bằng công đức tận cùng con có được,
Đưa họ về Giác Ngộ Quang Vinh .

Với một người hiện c̣n đang tại thế ,
Đơn giản là con chỉ dùng tên .
Với người chết con chỉ dùng đại loại
,
Khi hồi hướng cho tất cả chúng sanh .
Mà đầu hết là một người cụ thể ,
Hướng về người đó nói rơ rằng :
Hăy giữ thân tâm bạn thành kính ,
Chấp hai tay quán tưởng trong bầu trời trước mặt .
Vị thầy chính của bạn đang ngồi ,
Bậc điều ngự siêu việt .
Bậc chiến thắng hoàn toàn tuyệt đối ,
Đức Thích Ca Mâu Ni Trang nghiêm - Thanh tịnh .
Được trang hoàng bằng ,
Các Tướng chính và phụ tuyệt hảo vô song .
Chung quan Ngài các T
ùy tùng , Thị giả ,
Tất cả chư Phật , Bồ tát của mười phương .
Và tất cả các : Guru , Yidam , Dakini và Hộ pháp ,
Hăy cúng dường thân bạn .
Sự thịnh vượng - Quyền lực - Vinh quang ,
Và trên hết là tất cả các thiện căn .
Được tích luỹ từ muôn đời, muôn kiếp ,
Hăy cúng dường cả tấm ḷng trong ư nghĩ .
Ḷng ngập tràn Hỉ Lạc Tánh Không ,
“ Mong rằng tất cả mọi chúng sanh .
mà đầu hết là những người đại loại ” ,
Được đạt đến giác ngộ .
Tối thượng chân thật và viên măn ,
Con hồi hướng mọi thiện căn .
Có từ Công Đức, Trí huệ đă tích luỹ,
Và tất cả các thức có được từ vô thuỷ tử sanh ” .
( Với một ḷng tôn kính hăy lập lại các hồi hướng nhiều lần )

Nếu hồi hướng được làm cho người khác ,
Hăy thay v́ chữ “ Bạn” bằng “Con” .
Nếu có thêm chúng tăng bốn vị ,
Hăy thỉnh cầu -
Các vị thêm vào , thệ nguyện của riêng ḿnh .
Vị thầy phải tập trung vào quyết định ,
Không động chao bởi lời nói và ư nghĩa đang làm .

“ Chư Phật và Bồ tát trụ khắp mười phương ba thời ,
Xin rủ ḷng từ bi gia hộ ” .
Các vị Guru và Hoá Thần Mandala Bổn Tôn ,
Xin v́ ḷng từ mà chiếu cố .
Các thiện căn được tạo ra từ vô thuỷ tử sanh ,
Từ Bố Thí , Tŕ Giới , Nhẫn nhục , Thiền định
.
Mà Thiện nam tử , Thiện nữ nhân kia đă tạo ,
Và bảo cho người khác tạo .
Với các thiện căn từ Phước Đức và Trí huệ ,
Do Thân , Khẩu , Ư của đời này và đời sau .
Cũng như các thánh nhân đă thành tựu ,
Trong thần lực chân lư đă làm .
Con trọn vẹn hồi hướng chúng như là ,
Nguyên nhân cho Giác Ngộ Vô Thượng .
Chân thật và Viên Măn ,
Đến Thiện nam tử , Thiện nữ nhân -
Cũng như cho tất cả chúng sanh ”
.

Nếu như sự chứng ngộ -
Của người được hồi hướng cao hơn .
Hay đó lại chính là một Đạo sư toàn vẹn ,
Hăy thỉnh cầu sự chứng giám .
Đổi cứu cánh của hồi hướng và nguyện vọng ,
Cho sự lợi lạc của tất cả chúng sanh .

“ Mong rằng mọi chúng sanh, trước hết là
,
nhanh chóng đạt đến trạng thái quí giá .
Của Giác Ngộ Tối Thượng và Viên măn
”( 3 lần ) .

“ Cho đến khi hoàn thành mục tiêu của nguyện vọng ,
Trải qua mọi đời và cả kiếp tái sanh .
Mong rằng tất cả chúng sanh ,
Đạt được mức độ nhân Thiên trong cơi không sầu .
Không đứt đoạn bởi một tái sinh nào khác ,
Mong rằng họ -
Có được mọi phẩm tính tốt của một tái sinh cao cấp .
Gồm tất cả tính cách cao thượng nhất ,
Mong rằng họ gặp được thiện trí thức truyền thừa .
Ḍng phái của các bậc thầy cao cả ,
Và được họ chấp nhận làm đệ tử -
Trên con đường Đạo Lộ Quang Vinh ”
.

( Hoàn thành ba lối đi đẹp ḷng ,
Của sự thực hành cá nhân .
- Phụng sự trong tư tưởng ,
- Lời nói và hành vi -
- Cung cấp vật chất ) .

Mong rằng họ hưởng thụ sự thịnh vượng ,
Các giáo lư không ǵ sánh -
Của tối Thượng Thừa qua Văn-Tư-Tu .
Qua sự có được chổ ở tốt ,
Đồng bạn và đồng bạn tốt đẹp .
Mong rằng họ rộng chuyển bánh xe Pháp sâu xa ,
Và Thanh Tịnh của Thừa Vô Thượng ” .

Qua hoạt động Bi mẫn vô lượng ,
Cùng với từ ái vô biên của Tâm Giác Ngộ .
Mong rằng họ thành tựu lợi lạc cho hữu t́nh ,
Một cách không cố gắng và tự nhiên .
Và giáo hoá mỗi người ,
Theo con đường nào thích hợp .

Du hành trong đại dương ,
Trùm khắp các cơi Phật vô biên .
Gồm những Mandala của các Guru , Yidam và Dakini ,
Mong vào họ đi vào trong tạng của mọi tích lũy .
Mong rằng họ đi theo bước chân của các Ngài ,
Mong rằng họ đồng đẳng với Chư Phật .
Trong sự Chứng Ngộ , Đại bi , Công đức .
Và Hoạt Động Tính Không .

Trên con đường thực hiện điều này ,
Mong rằng mọi yếu tố xấu xa và đối nghịch .
Như : Khó khăn, chướng ngại, phóng dật ,
Lười biến, tà hạnh, và lỗi lầm đều lặng mất .
Mong rằng họ có được -
Những hoàn cảnh tuyệt hảo và dồi dào .
Các phẩm tính : an vui , hạnh phúc , sống lâu ,
Sức khoẻ , hảo tướng , niềm tin sâu xa .
Trí óc nhạy bén, Đại bi, sinh lực, Thịnh vượng ,
Bố th́ và hoan hỉ
.
Mong rằng các thệ nguyện Samaya được thanh tịnh ,
Trong giới luật hoàn hảo ”
.

( Nếu sự hồi hướng và nguyện vọng được làm cho người quá cố ,
Đến lúc này, hăy cữ hành nghi lễ tịnh trừ chướng ám ) .

Nếu được dành cho một người sống ,
Th́ nói một nguyện vọng nào khác hơn là -
Mong rằng - Mọi bệnh tật và ảnh hưởng xấu .
Ác hạnh và che chướng , vi phạm lỗi lầm và bất hạnh ,
Các chướng ngại bên ngoài và bên trong -
Mọi năng lực xấu và bất ḥa đều thanh tịnh ” .

Mong rằng họ an trụ trong Pháp ,
Với Tư Tưởng lời nói và hành vi .
Và khi được han thưởng những lời nói không tỳ vết ,
Của các Bậc Điều Ngự .
Mong rằng mọi ước nguyện của họ được viên thành ,
Như họ có được trong tay ngọc Như ư .


Vào lúc chết ,
Mong rằng họ không chịu đựng đau khổ .
Do sinh lực đứt đoạn ,
Mọi trạng thái phiền năo đều lắng dịu .
Họ sẽ nhớ lại Guru và Tam Bảo ,
Trong niềm hoan hỉ , an lạc vô biên .

Mong rằng họ hoàn toàn được che chở ,
Bởi Tâm Trí Huệ và Đại Bi .
Của tất cả các bậc Thánh ,
Các vị là đối tượng tối cao cho sự quy y .

Mong rằng họ hoàn toàn không phải chịu đựng ,
Sự sợ hăi kinh hoàng của thân trung ấm .
Mong rằng  mọi cánh cửa đi vào cảnh giới thấp ,
Đều đóng lại .

Như là cái tối hậu - mong rằng họ đạt đến ,
Trạng thái quư giá của Giác ngộ vô thượng -
Chân thật và Viên măn .

Với sự ban phước của ba thân Giác ngộ chư Phật ,
Với sự ban phước, của chân lư bất biến Pháp tánh .
Với sự ban phước, của các Guru, Yidam và Dakini ,
Mong rằng sự hồi hướng của các con được thành tựu .

( Và chấm dứt bằng cách niêm phong -
với sự thanh tịnh ba luân của vô niệm ) .
Công đức vô biên khi niêm ấn ,
Với sự hồi hướng quư giá trong cách này .
Hăy phát lên lời nguyện hoàn hảo ,
Trong sự hiện diện của Tam bảo .
Hoá thân và Thầy con ( hay tương tự  ) ,
Với niềm tin, gom góp các tích luỹ bấy lâu .
Và phát nguyện vọng rộng lớn như thế đó ,
Công đức ấy không thể nghĩ bàn ,
Như một giọt nước gom vào đại dương .
Sẽ không khô mất ,
Cho đến khi nào đại dương khô kiệt .
Cũng như cách ấy ,
Công đức hồi hướng trọn vẹn đến giác ngộ ,
Sẽ không tan biến trước khi đạt đến vô biên .

Đă gom chứa các tích luỹ công đức và Trí Huệ ,
Các khuyết điểm của không niêm ấn .
Sự hồi hướng quư báu ,
Sẽ rơi vào bốn nguyên nhân của sự khô kiệt .

( Sau khi tạo được một thiện căn ,
Mà không hồi hướng , hay hồi hướng sai lầm .
Mang đi khoe khoang với người khác ,
Hay cảm thấy hối tiếc -
Chính là bốn nguyên nhân của sự khô kiệt ) .

Bởi thế ,
Điều cần yếu là hồi hướng theo phương cách .
Quán tưởng những tia sáng rực rỡ ,
Phóng từ trái tim của đức Phật hay Hoá thần .
Chạm đến thân , khẩu và ư ,
Của tất cả chúng sanhthọ nhận sự hồi hướng .
Những tia sáng này ,
Sẽ tẩy sạch hoàn toàn ác nghiệp .
Sự che ám và tất cả tội lỗi của họ ,
Họ sẽ trở thành những khối cầu ánh sáng .
Và chúng tan trở lại vào tim của chư thiện thệ ,
Phật và Thánh chúng tan biến vào hư không nền tảng .
Như ánh cầu ṿng tan giữa không gian ,
Rồi ấn niêm như thế -
Bằng cách không ư niệm hoá ba luân .
Như thế !
Thực sự gọi là sự hồi hướng chân thật và tối thượng .

“ Sự hồi hướng phi thường tṛn đủ ,
Cái cao trội nhất để cử hành .
Là thái độ tự do ,
Thoát khỏi sự trụ vào danh tướng .
Tức là không có vô minh ,
Hơn nữa, sự hồi hướng vô thượng .
Là hiểu biết thấu triệt rằng:
Không có bản tánh thực -
Trong công đức được tạo ra .
Trong quả của nó, trong người được hồi hướng ,
Hay trong hành động hồi hướng ” .

Cho nên ,
Yăy chôn cất mọi công đứt được tạo ra -
Cho một định hướng đặc biệt ,
Như một kho tàng vô tận .
Và hoàn thành bằng cách ấn niêm ,
Với sự hồi hướng của đại thừa .
Hăy tôn kính ,
Khi tuỳ hỉ niềm vui vô tận .
Với trong ḷng đầy rẩy sự biết ơn ,
Đấy mới chính là con đường được dạy .

Samaya -
Mong mọi sự tốt lành .
SARVA MANGALAM .


Nói một cách căn bản ,
Khi làm một sự hồi hướng.
Chính là thực hành ba điểm tổng quát -
- Sự hồi hướng bảo vệ toàn vẹn món quà ,
Công đức của người trao cho
- Sự hồi hướng sau một thực hành đặc biệt của Mật Thừa ,
Hay sau khi chuyển bánh xe pháp thâm sâu .
- Sự hồi hướng hoàn thành tích lũy công đức ,
Trong hư không nền tảng của Tánh Giác Bổn Nguyên .

Điểm thứ nhất xăy ra tất thời ,
Khi phẩm vật được người trao tặng cho con .
Hay sau khi tuỳ hỉ nó ,
Hăy lập lại ba lần lời nguyện  .
( Hay bất cứ lời nguyện nào thích hợp ) .

Đảnh lễ chư Phật ,
Bồ tát mười phương cả ba thời .
Xin chiếu cố đến con ,
Kẻ phát tâm hồi hướng .
Các đạo sư và tăng chúng thanh tịnh ,
Xin các ngài Từ mẫn gia tŕ .
Xin các ngài Từ bi gia hộ ,
Như thiện căn này từng biểu lộ .
Như bất cứ công đức nào có được ,
Người trao cho sẽ tạo được suốt ba thời .
Được hồi hướng về tất cả thiện duyên ,
Sự rộng răi vô cùng của không tận quả .
Mong rằng tất cả mọi chúng sanh ,
Sẽ đạt được Giác Ngộ vô thượng ngay hiện kiếp .

Điểm thứ hai xăy ra lúc kết thúc ,
Của bất cứ sự nghiên cứu, chỉ dạy .
Và thiện định bên ngoài hay bên trong ,
Hay bất cứ cái nào của mười hoạt động tâm linh .

“ Đảnh lễ chư Phật và Bồ tát mười phương cả ba thời ,
Các Guru , Yidam , Dakini và Hoá thần Mandala .
Cùng những Hộ pháp của các ngài ,
Xin các ngài Từ mẫn gia tŕ -
Xin các ngài Từ bi gia hộ .
Trong Mandala bao la của đức Phổ Hiền ,
Mong mọi thiện căn được tạo trong suốt cả ba thời .
Bởi Guru cầm Kim Cang và các vị khác ,
Và bởi v́ tất cả Huynh, Muội Kim cang thừa .
Trong công việc chuyển pháp luân rộng lớn ,
Được hồi hướng về sự đạt thành Phật tánh toàn măn .
Mong rằng ai ai ở bất cứ nơi đâu ,
Đều đạt đến trạng thái Phổ Hiền .
Được hồi hướng theo cách này ,
Và ở trong trạng thái chân thật vô thượng của cái tối hậu ” .

Điểm thứ ba xăy ra lúc kết thúc ,
Của bất cứ cái ǵ con muốn hồi hướng .
Và bất cứ lúc nào con hồi hướng -
Hay vào lúc chấm dứt bất cứ hoạt động nào ,
Hăy làm sự hồi hướng trong trạng thái Đại Ấn .

“ Các bậc Điều Ngự và đệ tử trong mười phương ba thời ,
Xin rũ ḷng từ mẫn .
Mong rằng bất cứ công đức nào tạo ra .
Bởi tư tưởng, lời nói và hành vi ,
Do chính con hay người khác trong chúng sanh .
Trong quá khứ , hiện tại và vị lai ,
Được hồi hướng về cơi giới Vô biên của Giác Ngộ .
Mong rằng quả Vô thượng ,
Của bản tánh không ǵ sánh được đạt đến ”.

Lúc bắt đầu bất kỳ sự hồi hướng nào ,
Hăy quán Tam Bảo trước mặt .
Như sự chứng giám ,
Hăy quán tưởng -
Các vị chấp nhận con với các lời hồi hướng và nguyện lành .
Sau đó nói lên lời hồi hướng ,
Trong khi ấn niêm bằng vô niệm .
Những ǵ con đang hồi hướng ,
Và các đối tượng của sự hồi hướng .
Công đức và người tạo ra việc hồi hướng vào lúc cuối ,
An trụ trong trạng thái siêu việt .
Khỏi lời nói và tư tưởng ,
Và diễn đạt trong nó –
Mọi hiện tượng của sanh tử và Niết Bàn .
Vào lúc ban đầu không sanh khởi -
Chặng giửa không ngừng trụ ,
Cuối cùng không diệt mất .

SAMAYA!
ẤN NIÊM

NAMO GURU DEVA DAKINI  HUM.

Các phương tiện thiện xăo này,
Để đưa thiện căn công đức đến chổ hoàn hảo
Là các lời dạy truyền miệng về hồi hướng
Có tên là :
VIÊN NGỌC NHƯ Ư CỦA SỰ HỒI HƯỚNG
Được vị Vidyadhara Padmasambhava  ban cho.
Và tôi, Tsogyal
Viết lại chúng với h́nh thức nghi chú
Và cất giấu chúng như kho tàng Bí mật Terma
Nguyện rằng chúng gặp người xứng đáng tiền định.

Dấu ấn cất dấu-Dấu ấn trao truyền-Dấu ấn kho tàng.

SAMAYA!
DATHIM

NAMO GURU DEVA DAKINI  HUM.

Trở về đầu trang

 
 

 
 

Webmaster@maytrang.org