Pháp Chân Thật - Kim Cang Thừa


GAMPOPA

OSHO

Trungpa

NAROPA

Mahamudra

Kalachakra

Kalachakra II

GiáoLư DaKini

Giáo Lư Bardo

Bồ Tát Hạnh

Tâm Ánh Sáng

TánhGiácLộToànThân

Trí Huệ ThẩmThấu

Con Mắt Băo

Sùng Kính Thầy

Các Vị Chân Sư 

Phô Diễn Tự Tánh

Nh́n Bạn Như Là

Bài Học Yêu Thương

ChuKỳ Ngày-Đêm

Mỗi Ngày

Nói Về Tỉnh Thức

Nỗi Sợ Hăi Căn Để

Những Chữ Vàng

Thực Hành Thế Nào

Tâm Vượt Khỏi
Tử Thần

Thượng Đế
Tại Đây

Giải Thoát
Tự
Nhiên

PHẬT TÂM

Hoang Sơ
Bừng Tỉnh

Dhammapada

Trung Đạo

Nhẹ Nhàng Hướng Về Sự Tỉnh Thức

Những PhụNữ
Trí Huệ

Một Phút Hài Hước

Một Phút Minh Triết

Tử Thư Tây Tạng

Đại Tâm Thức Nghĩ Ngơi

Lối vào Thực Tại

Con Đường TỉnhThức

Chod Mahamudra

Kho Tàng Tâm

Như Một Chúc Thư

Viên Ngọc Như Ư

Luyện Tâm 7 Điểm

Đại Toàn Thiện

Những lời Khai Thị

Lời chân Lư

m Trượng Phu

Sự Tỉnh Thức

Như Một Giấc Mộng

Như Trời - Như Biển

Con Đường Tỉnh Lặng

 Góp Nhặt

Ḷng Bi Bao La

Nghi thức

MOTHER THÉRÉSA

HERUKA VAJRASATTVA

Kim Cang Giới

KỳNguyệnHươngLinh

Cây Giác Ngộ *

Thực Hành
PHẬT PHÁP

 Thơ Văn Mây Trắng

PHẬT GIÁO *

Truyện Ngắn Trên Mạng *

Mục Tham Khảo


Mục Tản Mạn *


Link Liên kết
Thai Cực Quyền


Ḥm Thư Lưu Trữ


Dấu * chỉ đề tài mới & đang

 
    Padmasham  
 
 

Phật Tâm
Hợp Tuyển Những Tác Phẩm
của
Longchen Rabjam
về
Đại Toàn Thiện
An Anthology of Longchen Rabjam’s
Writings on Dzogpa Chenpo
Tulku Thondup Rinpoche ;
Snow Lion, 1989
Việt Dịch :
Đương Đạo .

Nhà xuất bản
Thiện Tri Thức, 2000

Nguyên tác: Buddha Mind

 
 
 

   
   

Mục Lục

Đề minh
Lời nói đầu
 
*


Phần I  *
( Gồm 2 trang )


Dẫn Nhập

( Phần I gồm 122 trang trong tổng số 420 trang
của nguyên bản không được in trong lần xuất bản này )


Những phân biệt giữa Kinh và Tantra
Định nghĩa Tantra
Những Loại khác nhau của những Giáo lư về Tantra
Giai đoạn Phát Triển và giai đoạn Thành Tựu của Tantra

Ba Tantra Ngoại

 (A)
Kriyayoga

(B)
Caryayoga

(C)
Yogatantra

Những sự phân biệt giữa
Những Tantra Ngoại và những Tantra Nội

Những phân biệt giữa Ba Tantra Nội

Những chia nhỏ của Ba Tantra Nội

Những nguồn của các Kinh Điển Tantra Chính
 
Một số Kinh Điển Tantra Chính của Ba
Tantra Nội

Ba Tantra Nội

(A)
Mahayoga
(B)
Anuyoga

(C)
Atiyoga

Ba Phân Chia Atiyoga
Đại Toàn Thiện Dzogpa Chenpo

(A)
Semde
( Phân chia về Tâm )

(B)
Longde
( Phân chia về Pháp giới )

(C)
Mengagde
( Phân chia về giáo huấn Mật truyền )

Sự ưu việt của Mengagde
với hai sự Phân Chia Trước

 
Tri kiến của Mengagde
Những phân chia của Mengagde
Thiền định của Mengagde
Những Phân chia Thiền định của Mengagde


(a)
Thergchod
( Cắt Đứt )

(b)
Thodgal
( Tiếp Cận Trực Tiếp )

Những Chứng đắc các Con Đường
Và những Giai Đoạn của Đại Toàn Thiện
( Atiyoga )

Những Chứng đắc Quả vào khi Chết

Đại Toàn Thiện
Những Thừa Và Những Truyền Thống Khác

Tất cả các Thừa và các Tu Hành là những Bước đến Đại Toàn Thiện

Những Phân biệt của Hai Lần Chuyển Bánh Xe Pháp

Mục đích của Đại Toàn Thiện là Đạt Được Phật tánh

Đại Toàn Thiện đặt nền trên  Lần Chuyển Bánh Xe Pháp Thứ Hai

Phật tánh như được dạy trong những Thừa Kinh

Sự Ưu việt của Phật tánh như được dạy trong Đại Toàn Thiện

Sự Phân biệt giữa Phật tánh của Đại Toàn Thiện và Duy Thức

Những khác biệt giữa Đại Toàn Thiện và Trung Đạo

Sự Phân Biệt Độc Nhất của Đại Toàn Thiện

Nyingma và Bon

Đại Toàn Thiện và Ha-shang Đại Thừa

Những Đoạn Trích Từ
Cuộc Đời Của Các Đạo Sư Đại Toàn Thiện
Minh Giải Những Đường Lối Thực Hành

Vài Đạo sư Đại toàn Thiện ngày xưa

Sự sùng mộ tạo thành chứng ngộ trong Gyalwa’I Nyuku

Những đức hạnh khai triển
trong những người có kinh nghiệm Đại Toàn Thiện

Sự chứng ngộ đạt tức thời bởi Nyoshul Lungtog

Patrul đạt chứng ngộ qua năng lực Yoga của vị thầy

Sự quan trọng khi thực hành quyết liệt .

Sự quan trọng cần nương tựa vào kinh điển chính thống

Giữ không bị thao túng bởi một số kinh nghiệm thần bí

Tâm thành tốt hơn nhiều so với cái gọi là chứng ngộ

Di chúc và sự trao truyền của Dodrup Chen vào lúc ngài chết

Những dấu hiệu kỳ diệu vào lúc chết của Konme Khenpo

Thân cầu ṿng của Sodnam Namgyal

Yukhog Chatralwa - Vị thầy Đại toàn thiện vĩ đại

Cuộc Đời Của
Kunkhyen Longchen Rabjam


Phần II  *

Hợp Tuyển Những Tác Phẩm
Của Longchen Rabjam Về Đại Toàn Thiện

Tóm Lược Các Mục

Quan Kiến Nền Tảng

1-
Sinh tử và Niết bàn phát sinh từ nền tảng như :
Những h́nh tướng nền tảng xuất hiện như thế nào theo :
Những giáo lư Đại toàn thiện thậm thâm .

2-
Nghiệp của những hành vi Sinh tử ,
Nguyên nhân chúng sinh luân lạc trong sinh tử huyễn ảo
đối với quan kiến Đại thừa

3-
Nghiệp của Đức hạnh giải thoát
Những phương tiện thoát khỏi Sinh tử trong Đại thừa

4-
Quan kiến triết học về hiện tượng hiện hữu trong Đại thừa

Thiền Định
( Con đường )

5-
Thiền định ư nghĩa : Quan kiến trong đại thừa

6-
Hai mươi bảy bảy bài giảng về ;
Thực hành Đại toàn thiện

7-
Tâm giải thoát tự nhiên
Đại Toàn Thiện

8-
Những giáo huấn Thiền định về
Tâm Giải Thoát Tự Nhiên - Đại Toàn Thiện

9-
Thực hành và những chứng đắc
Năm con đường của Đại thừa

10-
Thự hành và những chướng đắc con đường
Và những giai đoạn của Tantra

11-
Sự chứng đắc những con đường – Giai đoạn
Và những thị kiến của Đại Toàn Thiện

Quả

1-
Chứng đắc quả , thân Phật và Trí huệ bổn nhiên của Phật quả
Trong kinh điển Đại thừa và Tantras

13-
Những than Phật và Trí huệ Bổn Nguyện trong Dzogpa Chenpo

Đề Minh :

Đại Toàn Thiện là con đường của định quang minh ,
Tinh túy của nghĩa rốt ráo tối hậu ;
Và là chót đỉnh của những giáo lư Kinh điển và Tantra .

Đây là :
Nghĩa của những giáo huấn về sự tiếp cận trực tiếp .
Với bản tánh tối hậu ,
Phật tánh như nó vốn là . . .

Longchen Rabjam

Tinh túy của những bài pháp về Ba Cửa của Giải Thoát ;
Do bậc Chiến Thắng thuyết trong lần chuyển Pháp Luân Thứ Hai, .
Chính là :
Tự Tánh Giác Phân Biệt .
Hiện diện tự nhiên trong bản chất của chúng sinh như Phật tánh ,
Và được biết như là Đại Toàn Thiện .
Ư nghĩa toàn bộ của những con đường tuyệt hảo , bao la   ,
Chỉ để tẩy sạch tâm thức .
Thế nên ;
Ba nguyên tắc , sáu ba la mật , những giai đoạn phát triển và thành tựu . . .
Là những bước đến con đường của Đại Toàn Thiện . 

Jigmed Lingpa

Những h́nh tướng xuất hiện vốn giải thoát khỏi đối tượng ,
Tánh giác bổn nhiên ;
Vốn giải thoát khỏi nguyên thủy .
Cái thấy ( Quan kiến ) và thiền định ;
Vốn thoát khỏi hành động và sáu thức vốn thoát khỏi cái ta .
Không cần nắm hiểu với những ghi nhớ hay những đối trị :
Đại Toàn Thiện vốn ;
Thoát khỏi hành động và là sự dừng dứt của những hiện tượng .

Jigmed Lingpa


   
 

Trở về đầu trang

   

Webmaster@maytrang.org